Advokátní kancelář

Ceny za služby - vyhláška č. 484/2000 Sb
484/2000 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 18. prosince 2000,
kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v
občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. , o odměnách advokátů a náhradách
advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Změna: 49/2001 Sb.
Změna: 110/2004 Sb.
Změna: 617/2004 Sb.
Změna: 277/2006 Sb.
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. c) zákona č. 99/1963 Sb. , občanský soudní řád, ve znění zákona č. 263/1992
Sb. , zákona č. 24/1993 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb. :
ČÁST PRVNÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Při rozhodování o náhradě  nákladů  řízení  (  §  151
občanského soudního řádu ) soud určí výši odměny za zastupování
účastníka advokátem nebo notářem v občanském  soudním  řízení
podle sazeb a za podmínek uvedených v této vyhlášce.
(2) U odměny za zastupování notářem  se  podle  této
vyhlášky postupuje, jen zastupoval-li notář  účastníka v  rozsahu
svého oprávnění stanoveného zvláštním právním předpisem. 1)
§ 2
(1) Sazby odměn se stanoví pro řízení v jednom stupni z
peněžité  částky nebo z ceny jiného penězi  ocenitelného  plnění,
které jsou předmětem  řízení, anebo podle druhu projednávané
věci.
(2) V sazbě  podle odstavce 1 jsou zahrnuty všechny
úkony právní služby provedené advokátem nebo notářem s
výjimkou odměny za úkony, která patří k nákladům řízení, o jejichž
náhradě soud rozhoduje podle § 147 občanského soudního řádu .
HLAVA II
SAZBA ODMĚN
DÍL 1
Sazby odměn v řízení prováděném podle části třetí občanského
soudního řádu
§ 3
(1) Není-li stanoveno jinak, ve věcech, v nichž je
předmětem  řízení zaplacení peněžité  částky nebo jiné penězi
ocenitelné plnění, činí sazba odměny
1. do 1 000 Kč                        4 500 Kč,
2

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

č. 484/2000 Sb.

ze dne 18. prosince 2000,

kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů,

 

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb. a vyhlášky č. 277/2006 Sb.


Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb.:


ČÁST PRVNÍ


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

(1) Při rozhodování o náhradě nákladů řízení (§ 151 občanského soudního řádu) soud určí výši odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem v občanském soudním řízení podle sazeb a za podmínek uvedených v této vyhlášce.

 

(2) U odměny za zastupování notářem se podle této vyhlášky postupuje, jen zastupoval-li notář účastníka v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštním právním předpisem.1)

-----------------------------

1) § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.


§ 2

(1) Sazby odměn se stanoví pro řízení v jednom stupni z peněžité částky nebo z ceny jiného penězi ocenitelného plnění, které jsou předmětem řízení, anebo podle druhu projednávané věci.

 

(2) V sazbě podle odstavce 1 jsou zahrnuty všechny úkony právní služby provedené advokátem nebo notářem s výjimkou odměny za úkony, která patří k nákladům řízení, o jejichž náhradě soud rozhoduje podle § 147 občanského soudního řádu.

HLAVA II

SAZBA ODMĚN


DÍL 1

Sazby odměn v řízení prováděném podle části třetí

občanského soudního řádu

 

§ 3

(1) Není-li stanoveno jinak, ve věcech, v nichž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky nebo jiné penězi ocenitelné plnění, činí sazba odměny
1. do 1 000 Kč 4 500 Kč,
2. přes 1 000 do 5 000 Kč 6 000 Kč,
3. přes 5 000 do 10 000 Kč 9 000 Kč,
4. přes 10 000 do 200 000 Kč 9 000 Kč a 17 % z částky přesahující 10 000 Kč,
5. přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč 41 300 Kč a 2% z částky přesahující 200 000 Kč,
6. přes 10 000 000 Kč 237 300 Kč a 0,15% z částky přesahující 10 000 000 Kč.

 

 

(2) Jde-li o opětující se plnění, činí předmět řízení podle odstavce 1 součet těchto plnění; u plnění na dobu neurčitou nebo na dobu delší než pět let však činí jen pětinásobek ročního plnění.

 

(3) Při určení sazby podle odstavce 1 se nepřihlíží k příslušenství pohledávky nebo práva.

 

(4) Je-li předmětem řízení plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, považuje se za předmět řízení částka uvedená ve smlouvě; totéž platí, je-li předmětem řízení vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy.

 

(5) Je-li předmětem řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, považuje se za předmět řízení peněžitá částka uvedená ve směnce nebo šeku; totéž platí, je-li předmětem řízení jiný cenný papír, na němž je uvedena jeho jmenovitá hodnota.

 

(6) Je-li peněžitá částka vyjádřena v cizí měně, stanoví se předmět řízení v české měně podle kurzu platného pro nákup valut, který je uveden v kurzovním lístku České národní banky vydaném k prvnímu dni měsíce, v němž se rozhoduje o náhradě nákladů řízení. U měn neuvedených v kurzovním lístku České národní banky se použije kurz EURO nebo USD k této měně vyhlášený ústřední nebo jí na roveň postavenou bankou státu, v němž platí přepočítávaná měna.


§ 4

(1) Ve věcech zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a ve věcech vypořádání společného jmění nebo jiného majetku manželů se sazba odměny stanoví podle § 3.

 

(2) Ve věcech zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se za předmět řízení považuje

a) cena věci po odečtení ceny podílu zastupovaného účastníka, směřuje-li návrh na přikázání věci tomuto účastníkovi nebo na prodej věci,

b) cena věci po odečtení ceny podílu ostatních spoluvlastníků, směřuje-li návrh na přikázání věci ostatním spoluvlastníkům,

c) cena věci, směřuje-li návrh na reálné rozdělení věci.

 

(3) Ve věcech vypořádání společného jmění nebo jiného majetku manželů se za předmět řízení považuje polovina hodnoty vypořádávaného majetku a závazků, popřípadě dalších hodnot.


§ 5

Ve věcech určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, činí sazba odměny

a) jde-li o právní vztah nebo právo k podniku 25 000 Kč,
b) jde-li o právní vztah nebo právo k nemovitosti 20 000 Kč,
c) jde-li o právní vztah nebo právo z průmyslového
nebo jiného duševního vlastnictví 15 000 Kč,
d) v ostatních případech 10 000 Kč.

     

    § 6

(1) Ve věcech osobnostních práv, ve věcech ochrany proti uveřejňování informací, které jsou zneužitím svobody projevu, slova a tisku podle právních předpisů o hromadných informačních prostředcích, a ve věcech vyplývajících z uplatňování práv a povinností podle právních předpisů o ochraně osobních údajů nebo podle právních předpisů o ochraně průmyslového a jiného duševního vlastnictví činí sazba odměny

a) je-li požadována náhrada nemajetkové újmy 25 000 Kč,
b) v ostatních případech 15 000 Kč.

(2) Ve věcech uvedených v odstavci 1 nelze postupovat podle § 3.

 

§ 7

Není-li možné stanovit sazbu odměny podle § 3 až 6, činí

a) ve věcech rozvodu manželství, určení neplatnosti manželství a určení, zda tu manželství je či není, řízení o určení a popření otcovství 5 000 Kč,

b) ve věcech upravených zákonem o rodině 1 500 Kč,

c) ve věcech pracovních 7 500 Kč,

d) ve věcech nájmu nebo vyklizení nemovitostí, bytů a nebytových prostor a určení, že povinnost k vyklizení bytu není vázána na zajištění bytové náhrady, popřípadě je-li vázána na zajištění jiné bytové náhrady 6 000 Kč,

e) ve věcech nahrazení projevu vůle 8 000 Kč,

f) ve věcech práv k věcem cizím 7 500 Kč,

g) ve věcech rozhodovaných v řízení o některých otázkách obchodních společností, družstev a jiných právnických osob 15 000 Kč.


§ 8

Ve věcech, které nejsou uvedeny v § 3 až 7, činí sazba odměny 9 000 Kč.

 

DÍL 2

Sazby odměn v řízení prováděném podle částí druhé,

čtvrté, páté a šesté občanského soudního řádu


§ 9

Ve věcech předběžných opatření činí sazba odměny 2 000 Kč.


§ 10

(1) Ve věcech obnovy řízení činí sazba odměny 7 000 Kč.

 

(2) Ve věcech žalob pro zmatečnost činí sazba odměny 8 000 Kč.

 

(3) Ve věcech odvolání a dovolání se sazba odměny posuzuje podle sazeb, jakými se řídí odměna pro řízení před soudem prvního stupně, není-li stanoveno jinak.


§ 11

Ve věcech žalob podle části páté občanského soudního řádu činí sazba odměny 5 000 Kč.


§ 12

(1) Ve věcech výkonu rozhodnutí nebo exekuce (dále jen „výkon rozhodnutí“) činí sazba odměny

a) při nařízení výkonu rozhodnutí,

1. jde-li o vymožení peněžité částky 50 % sazby odměny podle § 3 odst. 1, nejméně 750 Kč,

2. jde-li o vyklizení 4 000 Kč,

3. jde-li o splnění jiné povinnosti 2 500 Kč;

b) při provádění nebo zastavení výkonu rozhodnutí 4 000 Kč.

 

(2) Ustanovení § 3 odst. 2, 3 a 4 zde platí obdobně.


DÍL 3

Sazby odměn ve zvláštních případech


§ 13

(1) Rozhodne-li soud prvního stupně o odmítnutí žaloby nebo o zastavení řízení, činí sazba odměny 50 % sazeb uvedených v § 3 až 9, § 10 odst. 1 a 2, § 11 nebo § 12, nejméně však 750 Kč a nejvýše 15 000 Kč; to neplatí, bylo-li řízení zastaveno (částečně zastaveno) z důvodu zpětvzetí návrhu.

 

(2) Jestliže chybí předpoklady pro určení sazby odměny podle odstavce 1, činí sazba odměny 500 Kč.


§ 14

(1) Rozhodne-li soud o odmítnutí odvolání nebo o zastavení odvolacího řízení, činí sazba odměny 50 % sazby stanovené podle § 10 odst. 3, nejméně však 750 Kč a nejvýše 20 000 Kč.

 

(2) Je-li předmětem odvolacího řízení rozhodnutí o odmítnutí žaloby nebo o zastavení řízení, postupuje se při určení sazby odměny podle § 13.

 

(3) Je-li předmětem odvolacího řízení pouze rozhodnutí o náhradě nákladů řízení, o lhůtě k plnění, o předběžné vykonatelnosti, o příslušenství pohledávky nebo rozhodnutí procesní povahy, činí sazba odměny 1 000 Kč.

 

(4) Postupuje-li se podle odstavců 2 a 3, § 10 odst. 3 se nepoužije.


§ 15

Rozhodne-li soud o odmítnutí dovolání nebo o zastavení dovolacího řízení, je-li předmětem dovolacího řízení rozhodnutí o odmítnutí žaloby nebo o zastavení řízení nebo je-li předmětem dovolacího řízení pouze rozhodnutí o náhradě nákladů řízení, o lhůtě k plnění, o předběžné vykonatelnosti, o příslušenství pohledávky nebo rozhodnutí procesní povahy, platí § 14 obdobně.


HLAVA III

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ


§ 16

(1) Pro určení sazeb odměn je rozhodný stav v době vyhlášení (vydání) rozhodnutí.


(2) Sazby odměn stanovené procentem z předmětu řízení se zaokrouhlují na celé desetikoruny směrem nahoru.

§ 17

Bylo-li ke společnému řízení spojeno více věcí, určí se sazba odměn

a) stanovených procentem z předmětu řízení ze součtu předmětu řízení všech spojených věcí,

b) stanovených pevnou částkou podle druhu projednávané věci nebo procentem z předmětu řízení a pevnou částkou podle druhu projednávané věci součtem jednotlivých sazeb.


§ 18

(1) Učinil-li advokát nebo notář v řízení pouze jediný úkon právní služby,2) soud sníží sazbu odměny o 50 %, nejméně na částku 400 Kč. Neučinil-li žádný úkon, odměna mu nepřísluší.

 

(2) Zastupoval-li advokát nebo notář účastníka v mimořádně obtížné nebo skutkově složité věci, může soud sazbu odměny zvýšit až o 100 %; to neplatí, jde-li o sazbu stanovenou procentem z předmětu řízení.

-----------------------------

2) § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

§ 12 vyhlášky č. 612/1992 Sb., o odměnách notářů a správců dědictví.


§ 19

(1) Jestliže odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a věc mu vrátil k dalšímu řízení nebo věc postoupil věcně příslušnému soudu anebo věc přikázal jinému soudu prvního stupně, stanoví se sazba odměny z nového řízení před soudem prvního stupně samostatně; pro určení sazby odměny za řízení před zrušeným rozhodnutím není § 16 dotčen.

 

(2) Zruší-li dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu, popřípadě též rozhodnutí soudu prvního stupně a sám řízení nezastaví, platí odstavec 1 obdobně.


§ 19a

Zastupoval-li advokát nebo notář v řízení ve stejné věci společně více účastníků, zvyšuje se sazba odměny stanovená podle této vyhlášky bez ohledu na počet zastupovaných účastníků o 30%.

 

ČÁST DRUHÁ

Změna advokátního tarifu


§ 20

Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se za slovy „mimosmluvní odměně“ doplňuje čárka a vkládají se slova „nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak1)“.


2. Poznámka pod čarou č. 1) zní:
-----------------------------

1) Vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.“.


Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 2), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST


§ 21

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

 

Ministr:

JUDr. Rychetský v. r.

Vybraná ustanovení novel

 

Vyhláška č. 277/2006 Sb.

Čl. 2

Přechodné ustanovení

Při určení výše paušální odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem v jednotlivém stupni občanského soudního řízení, které nebylo v tomto stupni ukončeno ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

 

 

 

Účinnost:

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, byla vyhlášena v částce 140/2000 Sbírky zákonů, rozeslané dne 29. prosince 2000; nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2001.

 

 

Změny:

  1. Vyhláška č. 49/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, byla vyhlášena v částce 18/2001 Sbírky zákonů, rozeslané dne 7. února 2001; nabyla účinnosti dnem vyhlášení, t.j. dnem 7. února 2001.

  2. Vyhláška č. 110/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., byla vyhlášena v částce 34/2004 Sbírky zákonů, rozeslané dne 10 března 2004; nabyla účinnosti dnem vyhlášení, t.j. dnem 10. března 2004, a byla zrušena vyhláškou č. 617/2004.

  3. Vyhláška č. 617/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 110/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., byla vyhlášena v částce 209/2004 Sbírky zákonů, rozeslané dne 8. prosince 2004; nabyla účinnosti dnem vyhlášení, t.j. dnem 8. prosince 2004.

  4. Vyhláška č.277/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších přepisů, byla vyhlášena v částce 87/2006 Sbírky zákonů, rozeslané dne 9. června 2006; nabývá účinnosti dnem 1. září 2006.